Oproep aan de rechtspraak

Ik kom steeds meer met gedupeerden in aanraking. Steeds meer krijg ik het gevoel dat mensen zich in hun hemd voelen staan, niks kunnen en niet meer weten hoe nu verder.

De mensen zijn radeloos. Er komt van geen enkele kant hulp en kunnen met hun woede en onwetendheid geen kant op. Mede omdat men vanuit het CVW geen antwoorden geeft en daar men heel kort door de bocht zegt dat men ook iet weet 'hoe nu verder'.

Het liefst zou ik zien dat voor deze vaak wat oudere mensen, die niet met computers om kunnen gaan en al helemaal niet met Social Media om kunnen gaan, een advocatenkantoor opstaat die wil onderzoeken of zij gezamenlijk met alle of een groep gedupeerden 'buitengebied' een rechtszaak kan worden gestart tegen de NAM of NCG.

Centrale vraag lijkt me: Er is geen omgekeerde bewijslast en er wordt nergens gegrond bewijs geleverd dat (ongelijkmatige) bodemdaling niet tot (zettings)schade door gaswinning leidt. Waarbij de uitspraken van de Arbiter over de buitengebieden als jurisprudentie kunnen worden aangevoerd.

Uiteindelijke doel: Schades in de buitengebieden worden vergoed en de 'zogenaamde' contour verdwijnt. Het zet uieindelijk de deur open voor iedereen (in Nederland) om schade te melden.

Kortom alle gedupeerden moeten in het gelijk gesteld worden. Voor mijn gevoel op voorhand een gewonnen zaak, toch?

Indien er advocaten zijn die bereid zijn met mij in gesprek te gaan, dan hoor ik dat graag. Ik ga graag het gesprek aan. Gezamenlijk kunnen we de kosten flink drukken per persoon. Je zou ook een constructie kunnen opstellen als in de zaak van De Haan advocaten over de immateriele schade (Stichting Wag) of de constructie zoals door John Westerdiep is voorgesteld (ism Blokzijl Advocaten en Vergnes).

Mijn oproep aan juridisch Nederland: Help deze radeloze mensen in het buitengebied die de weg niet meer weten. Wachten hebben we lang genoeg gedaan en het geneuzel over protocollen ben ik wel zat.

Ik weet dat ik simpel denk en dat het allemaal juridisch lastiger in elkaar zit, maar we moeten het niet moeilijker maken dan het is.

Onderstaand artikel uit het Dagblad van het Noorden van 13-5-2017 waar een aantal hoogleraren het dossier bespreken over de buitengebieden. Misschien neemt dit de twijfel weg.

Kort geding "buitengebieden"

Bij deze de oproep om u als gedupeerde aan te melden bij John Westerdiep: stuur een emailtje met uw NAW gegevens naar 

samentegendenam@gmail.com 

Onderstaand de uitleg:
In de media is bekendgemaakt dat er een aantal mensen uit de buitengebieden overwegen een kort geding aan te spannen tegen het CVW/NAM
Met dit kort geding willen ze afdwingen dat ze i.p.v. een second opinion door het CVW het recht krijgen om een eigen gekozen, onafhankelijke contra-expertise kunnen laten uitvoeren en dat dit door het CVW wordt betaald.
Er is gekozen voor een kort geding omdat dit een eenvoudige, korte en eenmalige procedure is waarbij snel duidelijkheid wordt verkregen. Tevens is dit een betaalbare procedure.
Bij 100 deelnemers zal b.v. een eenmalige bijdrage van Euro 25,- voldoende zijn om de procedure geheel te kunnen afronden.
Belangrijk voor deelname!
Om te kunnen deelnemen aan het geding is het een vereiste dat u een rapport heeft van Witteveen en Bos uit het “buitengebied” dus 1 van 1634!
De juridische afhandeling zal worden verzorgd door Blokzijl Advocaten uit Groningen.

Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij ook een reactie te sturen? U kunt mij vanaf heden ook rechtstreeks via twitter bereiken, het account is @buitengebieden

Het moment is aangebroken dat we niet langer blijven afwachten. Ik zie de huidige bestuurlijke crisis weer als afleidingsmanouvre en vertragingsmiddel. Wij zijn weer het slachtoffer en een oplossing komt er voor ons niet. Oftewel, we moeten doorpakken. Dus deel uw mening hier op dit blog en haal niet uw schouders!

Bodemdaling en bevingen

IK woon mijn hele leven al in het noordwesten van de provincie Groningen. Een prachtig gebied met veel wijdse uitzichten. Het prachtige platteland waar de boeren op dit moment weer druk zijn alle gewassen weer in de grond te krijgen. De eerste kuil is al weer van het land. Een gebied wat trots is op zijn historie met de kerken, molens, boerderijen, arbeiderswoningen en smalle plattelandsweggetjes. Mensen zijn trots op dit gebied.

Maar er is een keerzijde. Sinds lange tijd wordt er gas gewonnen onder de provincie Groningen. Goh, wat was men door het dolle toen de ontdekking kwam dat er hier in de provincie goud in de grond zat. De Staat wreef zich in de handen. Jarenlang is er massaal gas gewonnen uit het Groningenveld. Over de gevolgen werd toen niet nagedacht, ondanks een enkele die al in een vroeg stadium aangaf wat de gevolgen waren van gaswinning. Deze enkeling werd voor gek verklaard en kreeg van de overheid en NAM een status van een dorpsgek. Niets bleek minder waar en hij heeft altijd gelijk gehad. Toen men er na tientallen jaren achter kwam dat het gas in het Groningenveld ook opraakte, is men verder gaan zoeken.

Ineens rezen hier in mijn prachtige omgeving de boortorens als paddenstoelen uit de grond. Onder het mom van proefboringen. Bekende locaties zijn: Lauwersoog, Vierhuizen, Zoutkamp, Wehe Den Hoorn, Grijpskerk, Rode Haan en iets over de 'grens' Anjum en Ee. Deze locaties zijn inmiddels zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. En het resultaat van de boringen: Er zit ook hier volop gas in de grond. Mijn vermoeden is dat de 'kleine' velden die men zegt te hebben gevonden, allemaal met elkaar in verbinding staan en samen 1 groot veld vormen wat zich uitstrekt tot ver onder de Waddenzee.

De winning van aardgas is destijds dus ook hier gestart en we zitten dus nu zo'n 30 jaar in een wingebied van de NAM. De gevolgen hiervan worden nu langzaam zichtbaar, maar worden door de mensen die zeggen er verstand van te hebben, niet onderkend. 

Het spreekt voor zich dat als je iets uit de grond haalt, dat dat gevolgen heeft voor alles wat er bovenop staat. Dit heb ik in mijn eerste blog al proberen aan te geven. De bodem daalt in het gebied van het Groningenveld nu in rap tempo, waardoor er ook een flinke toename is van bevingen. Ook hier in het pareltje van de provincie is de bodemdaling flink ingezet. Volgens de geleerden is bodemdaling een geleidelijk proces over een groot gebied en zou dat geen invloed kunnen hebben op alles wat op de grond staat. Dit is een aanname die nog ergens onomstotelijk is bewezen. Kortom, onzin! Natuurlijk heeft bodemdaling invloed! En wel zoveel dat alles wat op grond staat zoveel onder spanning komt te staan dat het maar een klein zetje nodig heeft om te breken: 'Het buigen en barsten principe'.

Een lotgenoot zei het onlangs heel treffend: Zie het als een glazen bol die op spanning staat, je hebt maar een klein tikje van een hamer nodig om de bol te laten knappen. En dat is wat hier in de 'buitengebieden' (en ook in het 'binnengebied') aan de hand is. Alle aardbevingen (lichte en zware bijelkaar) zijn de hamer als in bovengenoemd principe. De zwaartste bevingen (Huizinge en Zandeweer) zijn hier in het gebied overduidelijk gevoeld. Als wij als mensen het als voelen, dan 'voelen' de woningen dat zeker. De bevingen hebben er voor gezorgd dat er een ontlading is opgetreden van de spanning: Ineens ontstonden er overal scheuren! De bevingen hebben de invloed op onze woningen door het bodemdalingsproces versterkt en versneld!

Het wordt toch eens tijd dat dat eens erkend wordt. Ik vind mijn gedachtengang niet vreemd. Indien iemand het hier niet mee eens is, dan hoor ik dat graag en ga ik graag de discussie aan.

De verklaring van alle scheuren in de woningen door W&B is in de meeste gevallen vanuit bouwkundig oogpunt correct. Dit heb ik ook in mijn persoonlijke gesprek met CVW en W&B aangegeven. Ik ben nu blij dat ik weet wat de mogelijke bouwkundige oorzaak is van de schades. Maar bovenstaand verhaal heb ik de 'expert' van W&B ook voorgelegd. De eerste verklaring die ik direct kreeg was dat er volop onderzoek is gedaan naar bodemdaling en dat deze gegevens zijn verzameld in een 500 tellend boekwerk, in W&B jargon ook wel 'De Bijbel' genoemd. Prachtig zo'n boekwerk met algemene aannames en verouderde onderzoeken onderbouwd met simpele grafiekjes. Op mijn vraag wat er voor heeft gezorgd dat in de pakweg afgelopen 5 jaar er voor heeft gezorgd dat er nieuwe scheuren zijn ontstaan en dat bestaande scheuren ineens veel erger worden, had de expert geen antwoord. Ze weten het gewoon niet! En iedereen die denkt verstand er verstand van te hebben en ik gesproken heb, heeft op deze vraag geen antwoord.

Kortom: De conclusies van de rapporten kunnen zo de prullenbak in. Er is maar sumier geprobeerd bewijzen te leveren dat er geen sprake zou zijn van mijnbouwschade (mijn rapport telt anderhalf kantje aan een paar grafiekjes en tabellen). Nergens in mijn rapport staat als bewijs een verwijzing naar 'De Bijbel'. In een rechtszaak gaan ze harstikke nat met hun flutrapportjes zonder echt bewijs. Van omgekeerde bewijslast is geen sprake, terwijl dit bij wet sinds eind vorig jaar wel is geregeld. En EZ en NCG accepteren dit zomaar. Maar wat nog wel het opzienbarenste is, is dat de Begeleidingscommissie Afhandeling Schade Buitengebied (die achter ons zou moeten staan) dit ook zomaar heeft geaccepteerd.

De commissie had tot deze week nog nooit inhoudelijk een rapport van 1 van de 1634 gevallen gezien! Hoe kan je dan ergens over oordelen?! Nee, de commissie faalt in mijn optiek in al zijn werkzaamheden en laat zich leiden door eenzijdige informatie van de NCG, en natuurlijk kan je dan niet anders dan het overal mee eens zijn, want in hun ogen lijkt het alsof de NCG het perfect doet en rekening houdt met alle gedupeerden. Maar niks is minder waar....

Niemand kan mij ook verklaren waarom er sinds afgelopen oktober (na de opname van de scheuren door een inspecteur van W&B) er nu 2 nieuwe scheren in mijn woning zijn ontstaan.. Iemand die hier wel een verklaring voor heeft, mag gerust reageren. 

Zolang ik geen antwoord heb op de vraag wat er voor zorgt dat er in de afgelopen 5 jaar scheuren in mijn woning zijn ontstaan en bestaande scheuren erger zijn geworden, zal ik niet rusten. Het wordt tijd dat een machtig orgaan wat boven het ministerie staat, hier een uitspraak over gaat doen.


Bij deze doe ik ook een oproep of u mijn vraagstelling volgt. De vraag is namelijk van toepassing op alle gebieden in Nederland waar mijnbouw plaats vindt.


Verder ben ik nog altijd op zoek naar de 1633 lotgenoten (waarvan ik er nu 6 heb gevonden). Jullie mogen je middels een reactie bij mij melden! Ik neem dan contact met je op.

Samen zijn we sterk!  

NCG houdt info achter

Gisteren kwam er via RTV Noord een vernietigend rapport van de onafhankelijke Technische Commissie bodembeweging naar buiten over de afhandeling van de schade na een aardbeving in Emmen.
 
Over dit rapport is inmiddels al voldoende geschreven. Ik heb het rapport gelezen. Ik denk dat ik voor menig gedupeerde spreek als ik zeg dat de omschreven methode die gehanteerd is door Witteveen & Bos identiek is aan de methode die bij ons is gehanteerd. Met de op- en aanmerkingen door de Tcbb is helemaal niks gedaan.
 
De NCG heeft op zijn website geregeageerd en heeft tevens een document geplaatst waarin ook de reactie van de Beoordelingscommissie Afhandeling Schade is toegevoegd. Aan het einde van dit document staat de conclusie van de Tcbb en haar aanbevelingen. 1 van de aanbevelingen is dat de gedupeerden recht hebben op een contra expertise.
 
De Beoordelingscommissie geeft als reactie op de conclusies dat W&B heeft voldaan aan alle aanbevelingen van de Tcbb en dat alle overige aanbevelingen worden uitgevoerd bij de rapporten van het 'Buitengebied Groningen'. Kortom de beoordelingscommissie stemde in met een mogelijkheid tot contra expertise.
 
Maar wat de leden van de Beoordelingscommissie niet wisten is dat er geen mogelijkheid was tot contra expertise, maar dat er alleen een mogelijkheid zou zijn tot een Second Opinion! Een wezenlijk verschil waar men binnen de beoordelingscommissie niet van op de hoogte was. Tot voor kort was men zelfs de mening toegedaan dat een contra expertise en een second opinion precies hetzelfde waren!!
 
Nou niet dus!
Een Second Opinion is een beoordeling van het bestaande rapport door een nieuwe beoordelaar van W&B.
 
Een contra expertise is een nieuwe inspectie uitgevoerd door een zelf uitgekozen onafhankelijk bouwkundig bureau met dus nieuwe conclusies.
 
Van dit verschil waren, zoals eerder gezegd, de leden van de beoordelingscommissie niet op de hoogte. Pas afgelopen woensdag is daar duidelijkheid over gekomen. Jammer dat deze constatering maar wordt doodgezwegen door de NCG en de beoordelingscommissie.
 
Ik kan dus maar tot 1 conclusie komen: De NCG heeft deze informatie over een Second Opinion bewust achter gehouden om de beoordelingscommissie mee te krijgen. Een erg kwalijke zaak. Ik weet zeker dat als men deze info wel had gehad, dat ze nooit hadden ingestemd met de huidige 'Afhandeling Schade' voor de buitengebieden Groningen.
 
Dit is blijkbaar de werkwijze van de NCG. Ze gooien alles in de strijd om maar van het zeurende plebs in het buitengebied af te komen.....
 
Reacties zijn welkom, ook als ik het niet bij het rechte eind heb!
 
*** Dit is mijn persoonlijke mening, er kunnen geen rechten aan ontleend worden***

Reden van deze weblog

Ik ben het helemaal zat!

Na 29 maanden wachten op een correcte afhandeling van mijn schade aan mijn woning, heb ik besloten mijn mening te ventileren. Het is genoeg, ik laat me niet langer door alle partijen aan het lijntje houden.

Het is tijd voor de landelijke politiek om eindelijk eens wat te gaan doen aan deze ellende en nu eens keihard op te treden. Wij als inwoners van Groningen (maar ook andere gebieden in Nederland met mijnbouw) hebben er niet voor gekozen dat onze woningen zo langzamerhand verwoest worden door winning uit de grond. Men kan allerlei oorzaken aanvoeren waarom er schades aan woningen ontstaan of erger worden, maar er staat maar 1 constatering als een paal boven water (en daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben):

Er wordt iets uit de grond gehaald waardoor de structuur van de bodem onder onze voeten veranderd. Alles boven deze laag heeft daar onder te lijden. Dit is een heel simpele constatering die geen wetenschapper onderuit kan halen.

Alle organisaties die maar enig economisch belang hebben bij de winning van delfstoffen uit de bodem (en inmiddels ook bij de verdere afhandeling van de gevolgen) zoeken andere oorzaken om maar niet verantwoordelijk te zijn voor kosten van herstel van de schade.

Ministerie van Economische Zaken:

De begroting van de Staat moet wel rond komen, dus moet er ieder jaar wel gas gewonnen worden voor de verkoop er van. Dit levert miljarden op voor de Staatskas. Zij hebben er geen enkel belang bij om de gaswinning verder af te bouwen.


De Nederlandse Aardolie Maatschappij:

Zij winnen en verkopen het gas en moeten van EZ leveren, daarvoor krijgen ze veel geld, ook zij hebben geen enkel belang om hier mee te stoppen, want ja, dan zijn hun inkomsten weg.


De Nationaal Coordinator Groningen:

Slechts het uitvoerende orgaan (schoothondje) van EZ om alles voor EZ in 'goede' banen te leiden. Zij staan aan de kant van EZ en hebben er dus belang bij dat alle claims worden afgewezen.


Centrum Veilig Wonen:

Een geldverslindend orgaan wat als speelbal wordt gebruikt door de NCG om de mensen rustig te houden. Ik heb soms wel te doen met de mensen die er werken. Ze moeten iets uitdragen waar ze zelf niet eens achter staan. Men moet zich verschuilen achter regels opgesteld door EZ, NCG en NAM. Deze organisatie heeft totaal geen bevoegdheden en krijgt maar sumier informatie van NCG, waardoor de gedupeerden geen antwoorden op hun vragen krijgen.

Bureau Witteveen & Bos:

Een club geleerden die een mooie opdracht hebben binnengesleept bij EZ. De opdracht van EZ is duidelijk: Zoek de oorzaken van de schade, waaronder eventueel mijnbouwschade. Terwijl de opdracht vanuit de gedupeerden moet worden gezien: Sluit uit dat de schade veroorzaakt wordt door mijnbouw. Kortom er wordt gehandeld vanuit economisch belang. Ik kan niet begrijpen dat dit bureau deze opdracht heeft aangenomen en dus partij kiest voor EZ.

De begeleidingscommissie afhandeling schade:

Een groep mensen, verzameld door de NCG, die de afhandeling moet toetsen of alles correct is en of dat in het belang is van de gedupeerden. Alles wijst erop dat ze overal zonder morren mee instemmen. De commissie is nota bene aangesteld door NCG! Weg onafhankelijkheid. Ze blijven in mijn ogen een schoothondje van de NCG. Richting de buitenwereld moet het lijken dat de NCG alles keurig heeft geregeld, maar in de praktijk mogen ze geen commentaar leveren en moeten overal mee instemmen, want anders....

Kortom alles wat is opgesteld voor de afhandeling van de schade heeft maar 1 belang, het belang van EZ. EZ komt niet op voor zijn burgers. De taak van de overheid is dat iedere burger zich veilig in zijn land voelt en gesteund voelt door de hun. Maar wij als gedupeerden voelen ons niet gesteund door de politiek en vooral de overheid.


Kom ik weer terug op de kernvraag: Er wordt hier iets uit grond gehaald en ze durven met droge ogen te beweren dat dat geen invloed heeft op alles boven de grond. Dat gaat er bij mij nooit in en ik zal niet rusten voor ik hier gelijk in krijg. De aardbevingen zijn een primaire oorzaak van schade, vooral richting het epicentrum. Daar kunnen ze vanuit EZ en NAM niet meer omheen en is onomstotelijk vastgesteld (wat al jaren heeft geduurd om daar gelijk in te krijgen). Overige oorzaken van schade zijn de bodemdaling en grondwaterpeil schommelingen, die ook invloed hebben op spanningen in woningen. Vooral de bodemdaling is een punt waar men heel gauw aan voorbij gaat, want tja, stel je voor dat dat nou 1 van de belangrijkste oorzaken zou zijn? Wat voor gevolgen heeft dat wel niet voor EZ? Dan is het hek van de dam en kan men voor 1000en extra gevallen de knip gaan trekken. Nee men kiest er voor om dit af te houden en de touwtjes steeds strakker aan te trekken. De grenzen worden aangegeven, kortom alle mensen in de "buitengebieden" mogen niet zeuren en mogen in de toekomst nooit weer aankloppen met schade, want ja, dat is toch bewezen in de zogenaamde W&B methode? Ik voorspel dat men het tegen onze zin er door gaat drukken, hoe hard we ook schreeuwen en hoeveel rechtszaken we ook winnen. Want het economisch belang staat voorop.

Mede inwoners van Nederland: Gebruik uw nuchtere verstand! Als je iets uit de bodem haalt, heeft dat gevolgen voor alles wat op die bodem staat! Simpeler kan ik het niet maken. Het wordt tijd dat dat eens onderkent wordt! Begrijpt nou niemand bij EZ, NAM, NCG, CVW, W&B of de begeleidingscommissie dit???

Mijn persoonlijke ervaringen ga ik schrijven in mijn volgende blog. U bent vrij om op deze blog te reageren, hou het wel netjes, want ja, linksom of rechtsom hebben we elkaar altijd nodig.

Was getekend, een gedupeerde in het buitengebied in de provincie Groningen.

***dit is een blog met mijn persoonlijke mening, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend***